Dokumenty

Dokumenty najczęściej załączane lub okazywane przy aktach notarialnych:

1. sprzedaż lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

 • dowody osobiste stron umowy,
 • podstawa nabycia nieruchomości (akt notarialny, postanowienie sądu),
 • zaświadczenia o braku osób zameldowanych w lokalu,
 • umowa kredytowa, jeżeli nieruchomość nabywana jest choćby częściowo za środki pochodzące z kredytu,
 • zaświadczenie z gminy, czy nieruchomość jest objęta programem rewitalizacji – tylko dla lokali spoza Warszawy,
 • zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego zezwalającego na ujawnienie praw majątkowych w przypadku, gdy przedmiot umowy pochodzi ze spadku, zasiedzenia, umowy darowizny (po 01.01.2007 roku), umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności (po 01.01.2007 roku)

2. sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • dowody osobiste stron umowy,
 • podstawa nabycia prawa (akt notarialny, postanowienie sądu),
 • zaświadczenie ze spółdzielni przeznaczone dla notariusza,
 • zaświadczenia o braku osób zameldowanych w lokalu,
 • umowa kredytowa, jeżeli prawo nabywane jest choćby częściowo za środki pochodzące z kredytu,
 • zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego zezwalającego na ujawnienie praw majątkowych w przypadku, gdy przedmiot umowy pochodzi ze spadku, zasiedzenia, umowy darowizny (po 01.01.2007 roku), umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności (po 01.01.2007 roku)

 

Dokumenty

 

Dokumenty 2

 

3. sprzedaż nieruchomości gruntowej

 • dowody osobiste stron umowy,
 • podstawa nabycia nieruchomości (akt notarialny, postanowienie sądu, akt własności ziemi),
 • wypis z rejestru gruntów nie starszy niż sprzed 3 miesięcy (jeśli przedmiot umowy stanowią nie wszystkie działki objęte księgą wieczystą lub jeżeli przedmiotem umowy jest działka, dla której nie została jeszcze urządzona księga wieczysta, to dokumentem niezbędnym jest także wyrys z mapy ewidencyjnej),
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie, że plan nie obowiązuje,
 • zaświadczenie ze starostwa, że działka nie jest objęta uproszczonym planem zagospodarowania lasu albo decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
 • zaświadczenie z gminy, czy nieruchomość jest objęta programem rewitalizacji (czasem taka informacja znajduje się w wypisie z miejscowego planu) – tylko dla działek spoza Warszawy,
 • zaświadczenie, że pod adresem nieruchomości nikt nie jest zameldowany (jeżeli to działka zabudowana),
 • umowa kredytowa, jeżeli nieruchomość nabywana jest choćby częściowo za środki pochodzące z kredytu,
 • zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego zezwalającego na ujawnienie praw majątkowych w przypadku, gdy przedmiot umowy pochodzi ze spadku, zasiedzenia, umowy darowizny (po 01.01.2007 roku), umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności (po 01.01.2007 roku).

4. darowizna nieruchomości/ spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • dowody osobiste stron umowy,
 • podstawa nabycia (akt notarialny, postanowienie sądu),
 • zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego zezwalającego na ujawnienie praw majątkowych w przypadku, gdy przedmiot umowy pochodzi ze spadku, zasiedzenia, umowy darowizny (po 01.01.2007 roku), umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności (po 01.01.2007 roku),
 • odpis skrócony aktu stanu cywilnego potwierdzający pokrewieństwo pomiędzy darczyńcą a obdarowanym,
 • zaświadczenie ze spółdzielni przeznaczone dla notariusza w przypadku, gdy przedmiotem darowizny jest spółdzielcze własnościowe prawo.

 

5. poświadczenie dziedziczenia

 • dowody osobiste stawających,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego stwierdzające pokrewieństwo pomiędzy zmarłym a spadkobiercami,
 • zaświadczenie o numerze Pesel osoby zmarłej wydawane w urzędzie gminy
 • testament zmarłego, jeśli go sporządził
 • numery ksiąg wieczystych, w których zmarły figuruje w dziale II (jako właściciel, wieczysty użytkownik, uprawniony).

6. poświadczenie podpisu pod zgodą na wyjazd małoletniego/ na złożenie wniosku o wydanie paszportu dla małoletniego

 • dowód osobisty,
 • odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego

7. pełnomocnictwo

 • dowód osobisty mocodawcy (osoby udzielającej pełnomocnictwa)

8. testament

 • dowód osobisty testatora

9. poświadczenie podpisu pod oświadczeniem/ umową, poświadczenie pozostawania przy życiu, poświadczenie daty

 • dowód osobisty

10. sporządzenie odpisu dokumentu (kopii wierzytelnej)

 • dowód osobisty

 

Dokumenty