Stemplowanie dokumentów

Kancelaria notarialna w Warszawie

Kancelaria Notarialna Krystyny Kędry położona jest w centrum Saskiej Kępy, przy ul. Francuskiej 16 lok. 4 (róg ul. Obrońców), nad kawiarnią Grycan. Wejście znajduje się od ul. Obrońców.
Kancelaria świadczy usługi notarialne dla osób prawnych i fizycznych, w tym dla przedsiębiorców.

Profesjonalne usługi notarialne

Czynności notarialne

Notariusz dokonuje czynności dotyczących nieruchomości (m.in. sprzedaż, zamiana, darowizna, dożywocie, służebność, zniesienie współwłasności), z zakresu prawa spółek (umowa spółki, protokół ze zgromadzeń wspólników), prawa spadkowego (testament, odrzucenie spadku, zrzeczenie się dziedziczenia), dokumentuje oświadczenia o poddaniu się egzekucji (m.in. z umowy najmu, w tym okazjonalnego, dzierżawy, kredytu), pełnomocnictwa oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia.

Czynności notarialne dokonywane są w kancelarii notarialnej. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, mogą być dokonane także w innym miejscu.

Pióro leżący przy dokumencie
Podpisanie dokumentów piórem

Opłaty i podatki

Notariusz za dokonane czynności pobiera taksę notarialną, której wysokość reguluje rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Ponadto, przy dokonywaniu niektórych czynności pobierane są podatki, których notariusz jest płatnikiem (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn). Jeżeli w wyniku sporządzonego aktu notarialnego składany jest wniosek o wpis w księdze wieczystej, notariusz pobiera opłatę sądową.
Taksę notarialną można uiścić gotówką, przelewem lub kartą płatniczą. Podatki zaś i opłatę sądową – przelewem przed podpisaniem aktu notarialnego lub gotówką.

Dokumenty

Notariusz dokonuje czynności notarialnych w oparciu o oświadczenia, z powołaniem się w razie potrzeby na dokumenty. W zależności od dokonywanej czynności, wykaz niezbędnych dokumentów jest inny.
Dokumenty okazywane notariuszowi lub pozostawiane w kancelarii muszą być dokumentami oryginalnymi (nie zaś ich kopiami, choćby kolorowymi, czy skanami, z których notariusz może skorzystać wyłącznie na etapie projektowania aktu).
Odpisy ksiąg wieczystych załączane do aktów notarialnych notariusz pobiera we własnym zakresie z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych za pośrednictwem strony internetowej ekw.ms.gov.pl, poprzez którą można również zapoznać się z treścią księgi wieczystej oraz pobrać jej wydruk, który nie stanowi dokumentu urzędowego w odróżnieniu od odpisu księgi wieczystej.

Zastemplowany dokument