Czynności Notarialne

Notariusz dokonuje czynność, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Czynności notarialnych może dokonywać także upoważniony przez notariusza zastępca notarialny.
Czynności notarialne dokonywane są w języku polskim.
Jeżeli osoba biorąca udział w czynnościach nie zna języka polskiego, treść aktu notarialnego lub innego dokumentu tłumaczy obecny przy czynności tłumacz przysięgły.
Jeżeli osoba biorąca udział w czynności jest niewidoma, głucha, niema lub głuchoniema, notariusz na życzenie takiej osoby powinien przywołać do czynności wskazaną przez nią zaufaną osobę.
Jeżeli osoba biorąca udział w czynności nie umie lub nie może pisać, powinna na dokumencie złożyć tuszowy odcisk palca; obok tego odcisku zaś inna osoba wpisze imię i nazwisko osoby nieumiejącej lub niemogącej pisać, umieszczając swój podpis.
Czynności notarialne dokonywane są w kancelarii notarialnej. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, mogą być dokonane także w innym miejscu, jak na przykład w szpitalu, domu, zakładzie karnym, siedzibie spółki, domu pomocy społecznej (opieki, seniora).

 

Notariusz

 

Akt notarialny

 

Zgodnie z art. 79 ustawy prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495)
 • sporządza poświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.